Doelstelling & organisatie


Stichting Goede Doelen Week Maarheeze

p/a secretariaat:
Meidoornstraat 6
6026 XE Maarheeze

Datum oprichting:        9 februari 2017
KVK nummer:               6804071
RSIN nummer:              857276876

Doelstelling

Het inzamelen van gelden door middel van een jaarlijkse, gezamenlijke collecte voor de goede doelen in Maarheeze. De goede doelen zijn actief op het gebied van onderzoek naar en/of het verbeteren van de volksgezondheid. Deze goede doelen zijn in Nederland gevestigd en in het bezit van CBF-keurmerk en een ANBI-status. De Stichting Goede Doelen Week Maarheeze is tevens in het bezit van een ANBI-status.

Minimaal 90% van de ingezamelde gelden worden doorgestort naar de deelnemende goede doelen.
De Stichting Goede Doelen Week Maarheeze heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Voorzitter: mevr. J.P.M. (Annette) van Raaij
Secretaris: mevr. J.C.F. (Carina) Gimblett-van Weert
Penningmeester: dhr. B. (Bart) Timmermans

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door de coördinatoren van de deelnemende fondsen. Er zijn drie werkgroepen:

–  collectanten & routes
–  communicatie en pr
–  telling + registratie opbrengsten

Coördinatoren

Elk deelnemend fonds wordt vertegenwoordigd door een coördinator. De fondscoördinator dienst als aanspreekpunt voor zijn/haar groep collectanten. De coördinator beheert het eigen collectantenbestand en draagt zorg voor mutaties. De coördinatoren vormen gezamenlijk de stuurgroep.

Werkprocedure

1. De collecteweek vindt plaats in juni.
De datum wordt afgestemd met de overige kernen in de gemeente Cranendonck. Het streven is om de de collecteweek in alle kernen van gemeente Cranendonck gelijktijdig te laten plaats vinden.

2. Verdeling opbrengsten
De donaties worden verdeeld zoals de donateur heeft aangegeven. De donateur geeft op aangeleverd formulier de donatie aan per fonds of de donateur schenkt onverdeeld en het bedrag wordt vervolgens gelijkelijk verdeeld onder de deelnemende fondsen.

3. De coördinatoren in de verschillende werkgroepen voeren de voorbereidende taken uit ten aanzien van inzet collectanten, correcte routes, publicatie naar de gemeenschap in Maarheeze met betrekking tot collecteweek, voldoende enveloppen, begeleidende brieven, posters, collectantenpassen, telling en registratie van de opbrengst.

4. Tijdens de eerste week van de collecte worden enveloppen met formulier van de deelnemende fondsen aangereikt aan alle inwoners van Maarheeze.
Tijdens de tweede week van de collecte worden de ingevulde formulieren met donatie opgehaald door de collectanten.
De donatie kan bestaan uit contant geld of ingevulde eenmalige machtiging.

5. De donaties worden geteld en de donaties worden verdeeld zoals door donateurs is aangegeven. Na aftrek van de gemaakte noodzakelijke onkosten kunnen de toebedeelde bedragen per fonds worden overgemaakt.

Financiële verantwoording

Na het afsluiten van het boekjaar (kalenderjaar) volgt op deze website een financiële verantwoording, waarin balans en staat van baten en lasten zijn opgenomen.